Airisniemi Satavassa rakentamisen suunnittelukohteena

Yksityinen maanomistaja tahtoo laatia ranta-asemakaavan Satavan Airisniemessä sijaitsevalle alueelle. Maanomistajan tavoitteena on osoittaa alueelle uutta loma-asutusta jo rakennettujen loma-asuntojen, pysyvän asumisen ja rakennussuojelullisesti arvokkaan kohteen ympäristöön.

Suunnittelussa on tarkoitus ottaa huomioon Erikvallan niemen näkyvyys Airistolle ja sen sijainti valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella.

Suunnitelualue on valtakunnallisesti arvokas maisema-alue, jossa tapahtuvan rakentamisen ja ympäristönhoidon tulee sopia alueen valtakunnallisesti merkittäviin maisemallisiin ja kulttuurihistoriallisiin arvoihin. Alueella sijaitsee mm. suojeltu Airisniemi-niminen
kaksikerroksinen mansardikattoinen rapattu huvila.

Turun kaupungin kaavoituksessa ranta-asemakaavan valmistelua alueelle ei kuitenkaan pidetä tarkoituksenmukaisena, koska alue on merkitty maakuntakaavassa virkistysalueeksi eikä oikeusvaikutteista yleiskaavaa ole voimassa. Tästä huolimatta maanomistajalla on Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti oikeus laatia ranta-asemakaavaehdotus. Alueen kaavoitustilanne tulee ottaa huomioon ranta-asemakaavaa laadittaessa.

Kaupungille on toimitettu ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, ja tiistaina 1.11. kokoontuvalle kaupunkiympäristölautakunnalle ehdotetaan, että se merkitsee osallistumis- ja arviointisuunnitelman tiedoksi ja esittää siihen huomautuksensa.

Huomautuksen mukaan Satava-Kakskerran osayleiskaava on kaupungin näkemys siitä, miten aluetta tulee kehittää. Kaupunki kutsuu myös viranomaisneuvottelun koolle ennen kuin osallisille varataan tilaisuus mielipiteen esittämiseen.

Päätösehdotuksen mukaan kaupunki edellyttää, että kaavaluonnoksen -ja ehdotuksen sisällöstä tulee neuvotella kaupungin kanssa.

Maanomistajan konsultin tulee huolehtia kaava-asiakirjojen laadinnasta ja valmisteluvaiheen vuorovaikutuksesta. Kaupunki asettaa maanomistajan konsultin laatiman kaavaehdotuksen nähtäville ja laatii mahdollisiin muistutuksiin kaupungin vastineet.

Asia kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla

Kuva: Ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Jätä kommentti