Kaupunki hakee muutosta Lauttarannan läjityslupaan

Turun kaupunki hakee muutosta lupiin, jotka koskevat Lauttarannan esirakentamista. Kaupunki haluaa läjittää alueelle maa-aineksia, joiden pitoisuudet ylittävät myönnettyjen lupaehtojen raja-arvot.

Kaupungin hakemus sisältää neljä muutoskohtaa:

  • 1) ylijäämämaina hyödynnettävien maa-ainesten raja-arvon nostaminen valtioneuvoston asetuksen
    mukaisista kynnysarvoista alueen taustapitoisuuksiin
  • 2) ruoppausmassojen raja-arvojen korottaminen asetuksen alemmista ohjearvoista kromin, kuparin, nikkelin, lyijyn sekä sinkin ja vanadiinin korotettuihin raja-arvoihin.
  • 3) stabiloidun massan liukoisuusraja-arvojen nostaminen
  • 4) hulevesien kiintoainesraja-arvon muuttaminen samentuma-arvoksi ja tämän korottaminen.

Lisäksi kaupunki hakee lupaa hyödyntää alueella stabiloitavia ruoppausmassoja lujittumisajan jälkeen kaivettuna, uudelleen alueelle sijoitettuna ja tiivistettynä arviolta 220 000 kuutiometrin verran.

Kaupungin mukaan toimenpiteet ovat välttämättömiä, jotta Turun alueen vesirakennushankkeissa
syntyvät ruoppausmassat voidaan sijoittaa turvallisesti. Stabiloituvuustutkimuksissa on havaittu, että alkuperäisten lupien mukaiset raja-arvot eivät mahdollista alueen tehokasta ja tarkoituksenmukaista ruoppaussedimenttien ja ylijäämämaiden hyödyntämistä.

Lauttarannan läjityslupa on myönnetty 2018. Alueen esirakentaminen on alkanut tänä vuonna.

Alkuperäisen luvan raja-arvot eivät kaupungin mukaan perustu kohdekohtaiseen riskinarvioon. Hakemuksen mukaan raja-arvojen ylittyminen tarkoita haitan aiheutumista ympäristölle.

Hakemus on jätetty Etelä-Suomen Aluehallintoviranomaiselle, joka on kuuluttanut se nähtäväksi 2.8. Kuulutusaika päättyy 8.9.

Asianosaiset voivat tehdä muistutuksen asiasta. Muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä.

Hakemusasiakirjat

Kuva: Turun kaupungin hakemuksen liite

Jätä kommentti