Huono merivesien tila vaatii laajoja toimenpiteitä

Vedenalaista maisemaa Saaristomerellä
Vedenalaista maisemaa Saaristomerellä. ©Juuso Haapaniemi

Erityisesti rannikkovesien tila on huono. Vesiensuojeluohjelman mukaan rannikkovesistä ainoastaan kuudennes niiden pinta-alasta on hyvässä tilassa. Järvivesien ja jokivesien tilanne on huomattavasti parempi, sillä järvien pinta-alasta 87 prosenttia ja jokivesistä 68 prosenttia on tilaltaan hyviä tai erinomaisia.

Suurin ongelma on rehevöityminen. Ravinnepäästöjä tulee vähentää kaikista lähteistä, erityisesti hajakuormituksesta.

Hallituksen hyväksymässä merenhoitosuunnitelmassa esitetään uusia ja entistä laajemmalle alueelle ulottuvia toimia, joita tarvitaan vesien tilan parantamiseksi.

Eniten uusia toimenpiteitä on ravinnekuormituksen ja rehevöitymisen vähentämiseksi, roskaantumisen vähentämiseksi sekä meriluonnon suojelun edistämiseksi.

Runsaasti uusia toimia

Suomen kaikki merialueet ovat rehevöityneitä ja ilmastonmuutos uhkaa pahentaa tilannetta. Meriluonnon monimuotoisuuden tila on heikko varsinkin Suomenlahdella ja Saaristomerellä.

Esimerkiksi itämerennorppa, monet merilinnuista ja useat pohjan elinympäristöt ovat heikossa tilassa. Ankeriaan tilanne on hyvin huolestuttava, ja meritaimenkannat eivät ole elpyneet riittävästi.

Meren rehevöitymistä on tarkoitus torjua toimilla, jotka vähentävät kuormitusta maalla. Lisäksi merenhoitosuunnitelmassa esitetään uusia toimia muun muassa alusten jätevesipäästöjen sekä saariston ja rannikkoalueiden erikoiskasvintuotannon ja turkistuotannon hajakuormituksen vähentämiseksi.

Meren roskaantumista vähennetään muun muassa vähentämällä hulevesien ja jätevesien kuormitusta sekä hillitsemällä tieliikenteen, tekonurmikenttien ja maatalouden mikromuovipäästöjä.

Veneilyn aiheuttamaa vedenalaista melua vähennetään ensisijaisesti lisäämällä veneilijöiden tietoisuutta veneilyn aiheuttamasta melusta ja sen vähennyskeinoista.

Merenpohjan fyysisiä vahinkoja vähennetään parantamalla pienruoppausten suunnitelmallisuutta, neuvontaa ja kehittämällä ympäristötekniikoita.

Öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntaa avomerellä tehostetaan. Samalla vahvistetaan öljyntorjuntaan osallistuvien tahojen yhteistyötä.

Merenhoitosuunnitelma sisältää myös meren tilan arvion sekä tilan seurantaohjelman. Suunnitelman ovat valmistelleet ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) yhteistyössä rannikon ELY-keskusten sekä maa- ja metsätalousministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön sekä sisäministeriön kanssa.

Kuva: Vedenalaista maisemaa Saaristomerellä. ©Juuso Haapaniemi