Wäinö Aaltosen koulu sai rakennusluvan

Turun rakennus- ja lupalautakunta on myöntänyt Wäinö Aaltosen koulun uudisrakennukselle rakennusluvan. Koulu rakennetaan samalle paikalle, jossa aikaisemmin toimi nyt jo purettu Ylikylän koulurakennus.

Uuteen rakennukseen tulee opetustiloja, aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä esiopetuksen tiloja. Hankesuunnitelman mukaan rakennukseen sijoitetaan myös avoimen varhaiskasvatuksen ryhmätila, yhteiskäyttötila, yhteiset henkilöstön tilat sekä kouluterveydenhuollon ja oppilashuollon tiloja.

Hankesuunnitelman mukaan opetustiloissa varaudutaan 160 oppilaaseen. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa tiloja on 90 lapselle. Lisäksi tiloja on neljälle esiopetusryhmälle.

Hankesuunnitelmavaiheessa uuden koulurakennuksen rakentamisen kokonaiskustannusten arvioitiin olevan 4,75 miljoonaa euroa. Hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa kesällä 2021.

Tavoitteena on saada uusi koulurakennus valmiiksi syyslukukauden 2024 alkuun mennessä. Siihen asti koulu käyttää nykyisiä väliaikaisia parakkitiloja.

Suunnittelukuvien perusteella uuden rakennuksen julkisivussa käytetään runsaasti puuta. Kaupungin kaupunkikuvatyöryhmä on kiitellyt ratkaisua, mutta totesi samalla, että ”värisävyt ovat miellyttäviä, mutta julkisivuvärityksessä voisi miettiä vielä erityisesti lasten huomioimista”. Värisävyjä ei ole kuitenkaan muutettu, koska julkisivussa on lupapäätökse mukaan haluttu säilytttää ”rauhallinen värimaailma”.

wäinö aaltosen koulun uudisrakennus maisemassa havainnekuva
Kuva: Schauman arkkitehdit

Hankesuunnitelman mukaan piha-alueelle sijoitetaan rakentamisen yhteydessä taiteellinen elementti. Sen tarkempaa sijaintia ei ole kuitenkaan vielä päätetty. Lupapäätöksen mukaan taideaihe ja sijainti pitää hyväksyttää kaupunkikuva-arkkitehdilla ja taideaiheen tulee sopeutua kouluympäristöön.

Uusi rakennus sijoittuu rinteeseen, joten rakentaminen edellyttää kallion louhintaa. ouhintasuunnitelma on lupaehtojen mukaan hyväksytettävä rakennusvalvonnalla ennen louhinnan aloittamista.

Samalla on esitettävä” rakennustöistä mahdollisesti aiheutuvien vaurioiden arvioimiseksi selvitys ympäröivillä kiinteistöillä toteutetuista rakenteiden tarkastuksista ja seurantasuunnitelma”.

Lisäksi tulee antaa selvitys siitä, mihin louhittava maa-aines sijoitetaan. Lupaehtojen mukaan sitä ei voi murskata rakennuspaikalla.

Rakentamisen yhteydessä alueelta joudutaan kaatamaan puita, mihin liittyen alueen naapurit myös jättivät käsittelyn yhteydessä lausuntonsa. Puiden kaatamiseen liittyen rakennusluvassa todetaan, että ”naapuria tulee tiedottaa asemapiirustuksessa esitettyjen puiden kaatamisesta hyvissä ajoin ennen kaatotoimenpidettä. Mikäli tontilta kaadetaan muita, kuin asemapiirustuksessa kaadettaviksi esitettyjä puita, tulee niille hakea erillinen maisematyölupa. Säilytettävät puut tulee suojata asianmukaisesti rakennustöiden ajaksi.”

Jätä kommentti