Painetun Maininki-lehden julkaiseminen nykyisten tekijöiden toimesta on loppunut. Jos haluat lisätietoja tai olet kiinnostunut jatkamaan lehden julkaisemista, ota yhteyttä: Seppo Kemppainen, puh. 050 345 9278 (seppo.t.kemppainen(a)gmail.com)

Hirvensalon Lauttaranta mullistumassa

Turun kaupunginhallitus on hyväksynyt hankesuunnitelman, joka koskee Hirvensalon pohjoisrannan esirakentamista. Alueelle on tarkoitus sijoittaa sellaisia puhtaita ylijäämä- ja ruoppausmassoja, joiden avulla maan pintaa voidaan korottaa asuntorakentamista varten. Hirvensalon osayleiskaavassa alue on merkitty kerrostalovaltaiseksi asuntoalueeksi.

Läjitysaluetta tarvitaan mm. Meyer Turku Oy:n telakalle johtavan Pernon telakkaväylän syventämistarpeen takia. Väylän ja telakan varustelualtaan ruoppaus aloitetaan syksyllä 2022.

Esirakentaminen sisältää mm. penkereiden rakentamisen, proomuväylän ruoppaamisen, vesialueen täyttämisen sekä sellaisen sedimentin ja ylijäämämaan hyötykäyttämisen, jota ei voida läjittää mereen.

Meriläjityskelvoton sedimentti stabiloidaan teknisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Stabiloinnin sideaineena tullaan käyttämään sekä kaupallisia että tuotantolaitosten sivutuotteista / kierrätysmateriaaleista valmistettavia nk. uusiosideaineita, joita ovat mm. voimalaitostuhkat ja jätekipsi.

Kohdekohtaisen riskinarvion perusteella alueella tullaankin ehkä hakemaan korotettuja pitoisuusrajoja, joilla varmistetaan ylijäämämaiden soveltuvuus alueelle. Korotetut pitoisuusrajoitukset ovat riskinarvion mukaan ympäristö- ja terveysturvallisia.

Alueelle voidaan sijoittaa n. 520.000 m³ ruoppausmassoja ja n. 110.000 m³ puhtaita ylijäämämassoja. Esirakentamisen myötä maanpinta nousee 2-5 metrillä.

Esirakentaminen toteutetaan vaiheittain. Ensimmäisen ja toisen vaiheen yhteenlaskettu kustannusarvio on 12,4 milj. euroa.

Hankealue sijaitsee Turun Hirvensalossa Lauttarannan kaupunginosassa. Se rajautuu etelässä Pikisaarentiehen, lännessä Peter Thorwösten tiehen, idässä Merivartioston käyttämään alueeseen ja pohjoisessa Linnanaukion merialueeseen.

Hankealuetta on tähän asti käytetty ylijäämämaiden vastaanottopaikkana sekä lumenkaatopaikkana.

Aiheesta tarkemmin huhtikuun Maininki-lehdessä, joka ilmestyy 13.4.

Kuva: Open Street Map