Painetun Maininki-lehden julkaiseminen nykyisten tekijöiden toimesta on loppunut. Jos haluat lisätietoja tai olet kiinnostunut jatkamaan lehden julkaisemista, ota yhteyttä: Seppo Kemppainen, puh. 050 345 9278 (seppo.t.kemppainen(a)gmail.com)

Osayleiskaava tulossa voimaan

Turun hallinto-oikeus on hylännyt lähes kaikki Satava-Kakskerran osayleiskaavasta tehdyt valitukset. Ainoastaan Vesikarin kiinteistölle suunniteltu Pirunvuoren pienehkö kyläalue on hallinto-oikeuden mukaan kumottava.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Satava-Kakskerran osayleiskaavan joulukuussa 2020. Kaavasta jätettiin yhteensä 12 valitusta. Muutosta hakivat Turun luonnonsuojeluyhdistys, Satavan pientaloyhdistys, kaksi yritystä ja useampi yksityishenkilö. Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Turun kaupunki on päättänyt, ettei se jätä valitusta hallinto-oikeuden päätökseen.

LISÄÄ ASUTUSTA

Osayleiskaavalla tavoitellaan alueen kokonaisasukasmäärän nostamista 3600 asukkaaseen. Kasvu suunnataan ensisijaisesti Kakskerrantien käytävään tukeutuvalle taajamatoimintojen alueelle. Luonnosvaiheessa mitoitus oli vielä 5000 asukasta, mutta tavoitetta pienennettiin palautteen perusteella.

Yleiskaavainsinööri Andrei Panschin Turun kaupungilta kertoo, että poistettava alue on niin pieni, ettei sillä ole vaikutusta kokonaisasukastavoitteeseen. Osayleiskaavan selostuksen mukaan alueen rakentamisessa sovelletaan suunnittelutarveharkintaa muilla kuin asemakaavoitettaviksi tarkoitetuilla alueilla ja loma-asuntoalueilla. Kyläalueiden suunnittelussa on mahdollista tehdä myös alueellisia suunnittelutarveratkaisuja, joka on asemakaavaa kevyempi menettely. Se ei saa kuitenkaan johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Alueellisista suunnittelutarveratkaisuista ei ole aikaisempaa kokemusta Turussa, eikä sellaisten tekemisestä Satava-Kakskerrassa ole yleiskaavainsinööri Andrei Panschinin mukaan vielä päätetty.

Osayleiskaavalla on kaksi keskeistä päämäärää: kylätaajamien ja haja-asutusalueiden kehittäminen elinkelpoisina ja viihtyisinä sekä aluetta koskevien maankäyttöpaineiden arvioiminen ja ohjaaminen suunnitellusti.

Jätä kommentti